‘Terrazyt’

Ogłoszenie o sprzedaży

Ogłoszenie syndyka masy upadłości o sprzedaży nieruchomości upadłego „Terrazyt Okna i Drzwi” S.A. w Łomży, ul. Spokojna 210

Na podstawie art. 320 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm. w zw. z art. 449 ustawy prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2016.1574 j.t.) zarządzam przetarg i określam następujące warunki przetargu sprzedaży nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania stanowiących majątek upadłej spółki:

I. Przedmiotem sprzedaży jest:

1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi:

a) 30627/116 o powierzchni 0,0672 ha i własność budynku portierni stanowiącego odrębną nieruchomość;

b) 30627/117 o powierzchni 0,1977 ha – niezabudowanej;

c) 30627/119 o powierzchni 0,0208 ha – niezabudowanej;

d) 30627/120 o powierzchni 0,0615 ha – niezabudowanej, stanowiącej część drogi dojazdowej do innych nieruchomości;

e) 30627/133 o powierzchni 0,1438 ha – własność budynku hali produkcyjno-administracyjno-socjalnej stanowiącej odrębną nieruchomość;

f) 30627/134 o powierzchni 0,2710 ha – własność budynku hali produkcyjno-administracyjno-socjalnej stanowiącej odrębną nieruchomość;

g) 30627/174 o powierzchni 0,2372 ha – własność budynku hali produkcyjno-administracyjno-socjalnej stanowiącej odrębną nieruchomość;

h) 30627/140 o powierzchni 0,1555 ha – własność budynku hali produkcyjno-administracyjno-socjalnej stanowiącej odrębną nieruchomość;

i) 30627/141 o powierzchni 0,0953 ha – niezabudowanej stanowiąca część drogi dojazdowej;

j) 30627/147 o powierzchni 0,0965 ha – niezabudowanej stanowiącej część drogi dojazdowej i plac manewrowy parking – nieruchomości (od „a” do „j”) mają urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych oznaczoną numerem KW LM1L/00044640/8.

2. Udział wynoszący 1/3 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 30627/142 o powierzchni 0,5312 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych oznaczoną numerem KW LM1L/00044258/3 – stanowiącej drogę dojazdową;

3. Udział wynoszący ¼ w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 30627/91 o powierzchni 0,2282 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych oznaczoną numerem KW LM1L/00044260/0 – stanowiącą drogę dojazdową;

4. Udział wynoszący ¼ w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 30627/136 o powierzchni 0,0673 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych oznaczoną numerem KW LM1L/00044256/9 – zabudowaną;

5. Udział wynoszący 1/3 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 30651 o powierzchni 0,0985 ha – stanowiącą drogę dojazdową;

6. Udział wynoszący 1/3 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 30652 o powierzchni 0,0943 ha;

7. Udział wynoszącej 1/3 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 30627/121 o powierzchni 0,0097 ha – działki od pkt. 5 do 7 posiadającą urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych oznaczoną numerem KW LM1L/00044261/7;

II. Wartość przedmiotu sprzedaży wynosi 2.580.000,00 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), która to kwota stanowi cenę wywoławczą przetargu.

III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

a) złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości z proponowaną ceną w zamkniętej kopercie pod adresem: Zarządca masy upadłości „Terrazyt Okna i Drzwi” S.A. w Łomży, 15-099 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, z zaznaczeniem „przetarg” do dnia 25.05.2017 roku do godziny 12.00;

b) wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kwocie 258.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy syndyka masy upadłości „Terrazyt Okna i Drzwi” S.A. w Łomży, 15-099 Białystok, ul. Fabryczna 8/4 znajdujący się w Banku Zachodnim WBK Grupa Santander numer 05 1500 1533 1215 3004 3366 0000 z zaznaczeniem „wadium na przetarg”.

Każdy z oferentów winien wpłacić wadium w terminie do dnia 22 maja 2017r. do godz. 15.00 na rachunek bankowy zarządcy masy upadłości  ,, Terrazyt – Okna i Drzwi ,, S.A. w Łomży  w upadłości likwidacyjnej.

IV. Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby i statutu prawnego składającego ofertę;

b. w przypadku przedsiębiorstw aktualny wypis z właściwych dla składającego ofertę rejestrów;

c. oferowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo, która nie może być niższa niż cena wywoławcza wynosząca 2.580.000,00 zł;

d. zobowiązanie składającego ofertę do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy;

e. oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu;

f. oświadczenie, że składający ofertę zapoznał się ze stanem faktycznym i prawem nieruchomości oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 588 § 1 k.c.;

g. podpis składającego ofertę w przypadku osób fizycznych, podpisy osób upoważnionych do reprezentowania składającego ofertę nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach;

h. dowód wpłaty wadium;

i. wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nie przyjęcia oferty.

V. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 26.05.2017r. wyznaczonym przez Sędziego Komisarza, o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży, ul. Polowa 1, sala nr VIII przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza;

VI. Nie będą przyjęte oferty złożone przez:

a. syndyka i sędziego komisarza

b. małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu syndyka i sędziego komisarza

c. członków zarządu upadłego, jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwa;

VII. Cena nabycia ustalona w przetargu, a pomniejszona o wpłacone wadium powinna zostać wpłacona w złotych polskich przed podpisaniem umowy notarialnej kupna – sprzedaży na konto wskazane przez syndyka;

VIII. Przedmiotowe nieruchomości są dzierżawione przez Mariolę Małgorzatę Wierzbowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Ewa-Dora”, której przysługuje umowne prawo pierwokupu w trybie i na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym z tym, że dzierżawca chcąc skorzystać z tego prawa ma obowiązek uczestniczenia w przetargu i jest zobowiązany zaoferować co najmniej cenę wywoławczą i wpłacić wadium, a wykonać swoje prawo może przez złożenie oświadczenia na piśmie, na ręce Syndyka w dniu przetargu bezpośrednio po wyborze przez syndyka oferty z najwyższą ceną;

IX. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, nie wpłaci w terminie ceny nabycia, albo uchyli się od zawarcia w wyznaczonym przez syndyka terminie aktu notarialnego;

X. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub nie dokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyn;

XI. Wadium wniesione przez osoby, których oferty nie zostały przyjęte lub odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni bez odsetek na wskazany przez oferenta rachunek bankowy;

XII. Wynik przetargu zostanie podany do wiadomości na posiedzeniu Sądu, na którym Sędzia Komisarz zatwierdzi wybór oferty, a niezależnie od powyższego jego uczestnicy zostaną powiadomieni o jego wyniku na piśmie przez syndyka, a w przypadku odroczenia wydania postanowienia przez Sędziego Komisarza wynik przetargu zostanie podany do wiadomości w obwieszczeniu, które będzie wywieszone w budynku Sądu Rejonowego w Łomży, ul. Polowa 1;

XIII. Przetarg prowadzić będzie zarządca Jacek Kondratowicz;

XIV. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do akt niniejszej sprawy w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Łomży, przy ul. Polowej 1, a ponadto w biurze zarządcy (po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 695 299 158)


Hit Counter provided by laptop reviews