‘OMNIX’

Ogłoszenie sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Grzegorza Kropiewnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą OMNIX w Białymstoku w upadłości likwidacyjnej, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, następującej ruchomości:

- samochód osobowy AUDI A5 1995r. za kwotę 900,00 zł + VAT.

Oferty nabycia ruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2017r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Omnix)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2017r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

Wykaz mienia

Spis majątku firmy Omnix

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej

Grzegorz Kropiewnicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OMNIX

Prowadzona przez :

Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy
w Białymstoku
Wydział VIII Gospodarczy

Sygn. akt: VIII GUp 25/15


Hit Counter provided by laptop reviews