‘Ogłoszenie’

Ogłoszenie sprzedaży – Agnieszka Kabaj

Syndyk masy upadłości Agnieszki Kabaj w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości ½ części w nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 784,09 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 26/293 i nr 26/298 w obrębie 0019 Józefosław, o łącznej powierzchni 4.500 m2, położonej w miejscowości Józefosław, przy ul. Działkowej 28A, powiat piaseczyński, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA5M/00340024/1

Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt. V GUp 13/18, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1.965.000,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Wymagane wadium w wysokości 196.500,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), płatne przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości Agnieszki Kabaj prowadzony w Banku PKO BP SA o numerze 83 1020 1055 0000 9702 0409 9677.

Pisemne oferty należy składać do dnia 21 sierpnia 2018 r. na adres: Biuro Syndyka Doroty Trendak-Tarazewicz, ul. Łamana 7/25, 02-480 Warszawa, „oferta na zakup z wolnej ręki udziału ½ części w nieruchomości Agnieszki Kabaj, sygn. akt V GUp  13/18 ”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze przy ul. Górczewskiej 53, 01-401 Warszawa, w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godzinie 16:00.

Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net.

Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr tel. 691 700  964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com

Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Kancelaria adwokacka Jacek Urbaniak (tel. 22 323 71 77), ma do zaoferowania sprzedaż drugiego udziału w nieruchomości.

Regulamin

 

Ogłoszenie sprzedaży

Syndyk masy upadłości Magdaleny Lubińskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie przepisów Ustawy Prawo Upadłościowe, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki:

  • 100 udziałów wchodzących w skład masy upadłości Magdaleny Lubińskiej w spółce PAX Sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie (KRS 0000323610) o wartości nominalnej 50.000 PLN (co stanowi 100% kapitału zakładowego), za cenę  najkorzystniejszą dla masy upadłości, ale nie niższą niż 1 zł,

Bezwarunkowe oferty na zakup, z określeniem oferowanej ceny, składać należy w terminie do dnia 10 czerwca 2018 r., na adres Biura Syndyka w Warszawie (02-480), ul. Łamana 7/25. Dodatkowe informacje udzielane będą drogą mailową.

Sposób przygotowania oferty oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu zostały zamieszczone w Regulaminie, dostępnym w Biurze Syndyka (tel. 691 700 964) oraz na stronie internetowej www.biurosyndyka.net.

Regulamin

Ogłoszenie sprzedaży – Grzegorz Kiszluk

  1. Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Warszawie przy ul. Bruzdowej 102 A wraz z przynależnym do lokalu tarasem i komórką lokatorską numer B/K-1/12, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00471817/3 wraz z udziałem w wysokości ½ części w udziale wynoszącym 13882/1012454 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA2M/00439563/1 oraz udziałem w wysokości 1/122 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – wielostanowiskowego garażu podziemnego na kondygnacji -1 położonym w Warszawie przy ul. Bruzdowej 102 (miejsce postojowe nr 76), dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA2M/00472576/8, z własnością którego to lokalu związany jest udział 320062/1012454 części w nieruchomości wspólnej oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA2M/00439563/1.
  2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt. X GUp 915/17.
  3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 241.000,00 złotych.
  4. Pisemne oferty należy składać do dnia 30 marca 2018 roku na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
  5. Wymagane wadium w wysokości 24.000,00 zł przelewem na rachunek w Banku PEKAO S.A. o numerze: 33 1240 6292 1111 0010 6624 7770.
  6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w siedzibie Sądu dnia 4 kwietnia 2018 roku, o godz. 12:30 w Sali nr 120.
  7. W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt X GUp 319/17 Syndyk ma do zaoferowania sprzedaż drugiego udziału.
  8. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod nr. tel. 691 700  964 oraz przez e-mail dtarazewicz@gmail.com.

 

Warunki przetargu

 

Ogłoszenie sprzedaży – Wiesław Falkowski

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Wiesława Falkowskiego, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż ceny oszacowania, nieruchomości upadłego.

Przedmiotem sprzedaży jest:

- nieruchomość leśna położona w obrębie 8 – Godzieby, gmina Wyszki, powiat bielski, województwo podlaskie – składającej się z działek ewidencyjnych nr 204/2, 252/1, 252/2 (KW nr BI1P/00048639/8) oraz udział w wysokości 7/14 w działce ewidencyjnej nr 220 (KW nr BI1P/00069307/5).

Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4.

Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2018r.w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Falkowski)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej (w przypadku oferty na zakup nieruchomości do oferty powinno być również dołączone potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy upadłego: 55 1940 1076 6055 4840 0000 0000)

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2018r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

 

Wykaz mienia

Wykaz ruchomości


Hit Counter provided by laptop reviews