‘AUTO AWITA Rafał Witkowski’

Ogłoszenie sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Auto Awita Rafał Witkowski w upadłości likwidacyjnej, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za ceny niższe niż ceny oszacowania, nieruchomości i ruchomości upadłego przedsiębiorstwa.

Na przedmiot sprzedaży, składają się:

1 – nieruchomość gruntowa w Białymstoku, której właścicielem jest Rafał Andrzej Witkowski, położona przy ul. Zwycięstwa, obręb 03/488, KW/BI1B/00087902/4 o wartości 79.196,00 zł, za cenę 47.600,00 zł,

2 – 1/3 udziału w działce rolnej o pow. 3,23 ha w miejscowości Sosnowik, gmina Szudziałowo (współwłaścicielami są: w 1/3 Rafał Andrzej i Anna Maria Witkowscy, w 1/3 Piotr Marek Witkowski, w 1/3 Katarzyna Anna Witkowska de Alvares), KW B/1S00035509/6 o wartości 12.797,00 zł, za cenę 7.700,00 zł,

7 – towary magazynowe, 567 pozycji  o wartości  8.134,98 zł (powiększonej o podatek VAT), za cenę 4.100,00 zł + VAT,

8 – wyposażenie biura i mieszkań o wartości 2.089,00 zł (powiększonej o podatek VAT), za cenę 1.100,00 zł + VAT.

Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 lub na stronie www.biurosyndyka.net.

Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2017r. do godziny 15.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Awita)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej (w przypadku oferty na zakup nieruchomości do oferty powinno być również dołączone potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy upadłego:  30 1090 2587 0000 0001 3062 2753)

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2017r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

Ogłoszenie sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Auto Awita Rafał Witkowski w upadłości likwidacyjnej, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości i ruchomości upadłego przedsiębiorstwa, za wskazana niżej ceny – na przedmiot sprzedaży, składają się:

1 – spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu (współwłaściciele Rafał Andrzej Witkowski i Anna Maria Witkowska) w Białymstoku przy ul. Pułkowej 1 m. 69 o powierzchni 64 m2, KW/BI1B/00003709/07 za cenę 136.000,00 zł,

2 – 1/6 udziału p. Rafała Andrzeja Witkowskiego w nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 18, KW/BI1B/00086480/2 za cenę 29.000,00  zł,

3 – nieruchomość gruntowa w Białymstoku, której właścicielem jest Rafał Andrzej Witkowski, położona przy ul. Zwycięstwa, obręb 03/488, KW/BI1B/00087902/4 za cenę 48.000,00 zł,

4 -  nieruchomość gruntowa w Białymstoku, której właścicielem jest Rafał Andrzej Witkowski, położona przy ul. Zwycięstwa, obręb 03/486, KW/BI1B/00087992/1 o wartości 33.289,00 zł, za cenę 20.000,00 zł

5 – 1/3 udziału w działce rolnej o pow. 3,23 ha w miejscowości Sosnowik, gmina Szudziałowo (współwłaścicielami są: w 1/3 Rafał Andrzej i Anna Maria Witkowscy, w 1/3 Piotr Marek Witkowski, w 1/3 Katarzyna Anna Witkowska de Alvares), KW B/1S00035509/6, za cenę 7.700,00 zł,

6 – towary magazynowe, 567 pozycji  za cenę 4.100,00 zł + VAT,

7 – wyposażenie biura i mieszkań za cenę 1.100,00 zł + VAT.

Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 lub na stronie www.biurosyndyka.net.

Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 5 stycznia 2017r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Awita)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej (w przypadku oferty na zakup nieruchomości do oferty powinno być również dołączone potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy upadłego do dnia 3 stycznia 2017r.:  30 1090 2587 0000 0001 3062 2753))

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 6 stycznia 2017r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).

Wykaz mienia

Awita – wykaz mienia


Hit Counter provided by laptop reviews