Ogłoszenie sprzedaży – Marian Pasek

Syndyk masy upadłości Mariana Pasek w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki ewid. Nr 203/6 oraz 203/7 o łącznej powierzchni 2460 m2, położonej w miejscowości Łazy, gminie Lesznowola, powiecie piaseczyńskim, województwie mazowieckim, na której posadowiony jest budynek gospodarczy, murowany o pow. 40 m2 z przybudówką (garażem) o pow. 16,5 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00239114/8.

Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt. XVIII GUp 1480/19, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 388.000,00 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

Wymagane wadium w wysokości 38.800,00 PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych 00/100), płatne przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości Mariana Pasek prowadzony w Santander Bank Polska SA o numerze 85 1090 1014 0000 0001 4403 7001.

Pisemne oferty należy składać do dnia 28 sierpnia 2020 r. na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO DOROTA TRENDAK-TARAZEWICZ, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa „oferta na zakup z wolnej ręki nieruchomości Mariana Pasek, sygn. akt XVIII GUp 1480/19”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, w dniu 02 września 2020 r. o godzinie 15:30.

Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net.

Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr tel. 691 700 964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com

Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Regulamin


Hit Counter provided by laptop reviews