Ogłoszenie sprzedaży – Danuta Kurpik

Syndyk masy upadłości Danuty Kurpik w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/4 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewid. Nr 257 z obrębu Łubiec, gmina Leszno, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie o powierzchni 1,97 ha wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1G/00052075/3.

Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt. XIX GUp 1238/19, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 51.588,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)

Wymagane wadium w wysokości 5.160,00 PLN (słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100) płatne przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości Danuty Kurpik prowadzony w Santander Bank Polska SA o numerze 15 1090 1014 0000 0001 4342 3960.

Pisemne oferty należy składać do dnia 03 lipca 2020r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak-Tarazewicz, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, „oferta na zakup z wolnej ręki udziału 1/4 części w nieruchomości zabudowanej Danuty Kurpik, sygn. akt XIX GUp 1238/19”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert, nastąpi w biurze przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, w dniu 06 lipca 2020 r.

Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net.

Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr tel. 691 700  964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com

Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Regulamin


Hit Counter provided by laptop reviews