Ogłoszenie sprzedaży – Piotr Kabaj

Syndyk masy upadłości Piotra Kabaj w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości ½ części w nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 784,09 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 26/293 i nr 26/298 w obrębie 0019 Józefosław, o łącznej powierzchni 4.500 m2, położonej w miejscowości Józefosław, przy ul. Działkowej 28A, powiat piaseczyński, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA5M/00340024/1

Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt. XVIII GUp 38/20, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1.663.000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

Wymagane wadium w wysokości 166.300,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych), płatne przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości Piotra Kabaj prowadzony w Santander Bank Polska SA o numerze 73 1090 1014 0000 0001 4423 9268.

Pisemne oferty należy składać do dnia 02 lipca 2020 r. na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO DOROTA TRENDAK-TARAZEWICZ, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa „oferta na zakup z wolnej ręki udziału ½ części w nieruchomości Piotra Kabaj, sygn. akt XVIII GUp 38/20”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, w dniu 03 lipca 2020 r. o godzinie 15:30.

Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net.

Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr tel. 691 700 964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com

Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Regulamin

 

 


Hit Counter provided by laptop reviews