Ogłoszenie sprzedaży – DROP

Syndyk masy upadłości DROP Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż pakietu obejmującego wierzytelności w stosunku do 3 podmiotów, wchodzących w skład masy upadłości DROP Organizacja Odzysku  S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości nominalnej 565.302,24 zł, za cenę wywoławczą wynoszącą 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100).

Operat szacunkowy wierzytelności udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt. XIX GUp 1291/19, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – DROP Organizacja Odzysku  S.A – PRZETARG”, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu, należy składać do dnia 25 lutego 2020 r. na adres: Biuro Syndyka przy ul. Jana Ostroroga 24a, 01-163 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 16:00  lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka przy ul. Jana Ostroga 24a, 01-163 Warszawa, w dniu 28 lutego 2020 r. o godzinie 15:30.

Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net.

Informacje dotyczące oferowanego pakietu wierzytelności, dostępne są pod nr tel. 691 700  964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com

Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Regulamin


Hit Counter provided by laptop reviews