Ogłoszenie sprzedaży – Renata Szarejko

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Renaty Szarejko w upadłości konsumenckiej, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości dłużnika.

Przedmiotem sprzedaży jest:

-  udział w wysokości ½ lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynoszącej 68,4300 m2, położonego: 16-060 Zabłudów, Kalwińska 6/6, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/00203291/7 za kwotę 92.000,00 zł.

Licytacja lokalu odbędzie się w dniu 04.03.2019r. o godzinie 11:30 w Kancelarii Komorniczej w Białymstoku Tomasza Żakowicza, 15-232 Białystok, ul. Mickiewicza 74 lok. 3.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć w Kancelarii Komorniczej rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny sprzedaży, to jest 9.200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji na konto: 55 1940 1076 6055 4840 0000 0000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby spokrewnione z upadłym, syndykiem, komornikiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

 

Zastrzega się prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).


Hit Counter provided by laptop reviews