Ogłoszenie sprzedaży

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Adama Piórkowskiego w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn.akt X GUp 86/18 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału w wysokości 1/8 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej – działka ewidencyjna nr 186 oraz 277, położonej w miejscowości Seroki, obręb 0019 Seroki, gmina Lutocin, powiat żuromiński, woj. Mazowieckie,  dla której Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Żurominie prowadzi księgę wieczystą nr KW PL2M/00013372/1

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 5.400 zł  brutto (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100).
Wymagane wadium w wysokości 1080,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.
Pisemne oferty należy składać do dnia 27 maja 2018 r. na adres: Biuro Syndyka Doroty Trendak-Tarazewicz, ul. Łamana 7/25, 02-480 Warszawa, sygn. akt X GUp  86/18, „oferta na zakup z wolnej ręki nieruchomości Adama Piórkowskiego”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze przy ul. Górczewskiej 53 w Warszawie w dniu 01 czerwca 2018 r. o godzinie 15:30.

Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net. [regulamin]

Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr tel. 691 700 964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com

Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 


Hit Counter provided by laptop reviews