Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zabudowanej – Danuta Kurpik

Syndyk masy upadłości Danuty Kurpik w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/4 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewid. Nr 257 z obrębu Łubiec, gmina Leszno, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie o powierzchni 1,97 ha wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1G/00052075/3.

Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt. XIX GUp 1238/19, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 38.691,00 PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

Wymagane wadium w wysokości 3.869,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) płatne przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości Danuty Kurpik prowadzony w Santander Bank Polska SA o numerze 15 1090 1014 0000 0001 4342 3960.

Pisemne oferty należy składać do dnia 25 września 2020r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak-Tarazewicz, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, „oferta na zakup z wolnej ręki udziału 1/4 części w nieruchomości zabudowanej Danuty Kurpik, sygn. akt XIX GUp 1238/19”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert, nastąpi w biurze przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, w dniu 28 września 2020 r.

Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net.

Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr tel. 691 700  964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com

Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Regulamin

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zabudowanej – Sylwester Kurpik

Syndyk masy upadłości Sylwestra Kurpik w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/4 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewid. Nr 257 z obrębu Łubiec, gmina Leszno, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie o powierzchni 1,97 ha wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1G/00052075/3.

Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt. XIX GUp 1239/19, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 38.691,00 PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100)

Wymagane wadium w wysokości 3.869,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) płatne przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości Sylwestra Kurpik prowadzony w Santander Bank Polska SA o numerze 49 1090 1014 0000 0001 4342 4027.

Pisemne oferty należy składać do dnia 25 września 2020r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak-Tarazewicz, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, „oferta na zakup z wolnej ręki udziału 1/4 części w nieruchomości zabudowanej Sylwestra Kurpik, sygn. akt XIX GUp 1239/19”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert, nastąpi w biurze przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, w dniu 28 września 2020 r.

Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net.

Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr tel. 691 700  964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com

Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Regulamin

Ogłoszenie sprzedaży – Marian Pasek

Syndyk masy upadłości Mariana Pasek w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki ewid. Nr 203/6 oraz 203/7 o łącznej powierzchni 2460 m2, położonej w miejscowości Łazy, gminie Lesznowola, powiecie piaseczyńskim, województwie mazowieckim, na której posadowiony jest budynek gospodarczy, murowany o pow. 40 m2 z przybudówką (garażem) o pow. 16,5 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00239114/8.

Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt. XVIII GUp 1480/19, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 388.000,00 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

Wymagane wadium w wysokości 38.800,00 PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych 00/100), płatne przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości Mariana Pasek prowadzony w Santander Bank Polska SA o numerze 85 1090 1014 0000 0001 4403 7001.

Pisemne oferty należy składać do dnia 28 sierpnia 2020 r. na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO DOROTA TRENDAK-TARAZEWICZ, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa „oferta na zakup z wolnej ręki nieruchomości Mariana Pasek, sygn. akt XVIII GUp 1480/19”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, w dniu 02 września 2020 r. o godzinie 15:30.

Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net.

Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr tel. 691 700 964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com

Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Regulamin

Ogłoszenie sprzedaży – Sylwester Kurpik

Syndyk masy upadłości Sylwestra Kurpik w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/4 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewid. Nr 257 z obrębu Łubiec, gmina Leszno, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie o powierzchni 1,97 ha wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1G/00052075/3.

Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt. XIX GUp 1239/19, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 51.588,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)

Wymagane wadium w wysokości 5.160,00 PLN (słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100) płatne przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości Sylwestra Kurpik prowadzony w Santander Bank Polska SA o numerze 49 1090 1014 0000 0001 4342 4027.

Pisemne oferty należy składać do dnia 03 lipca 2020r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak-Tarazewicz, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, „oferta na zakup z wolnej ręki udziału 1/4 części w nieruchomości zabudowanej Sylwestra Kurpik, sygn. akt XIX GUp 1239/19”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert, nastąpi w biurze przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, w dniu 06 lipca 2020 r.

Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net.

Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr tel. 691 700  964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com

Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Regulamin

Ogłoszenie sprzedaży – Danuta Kurpik

Syndyk masy upadłości Danuty Kurpik w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/4 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewid. Nr 257 z obrębu Łubiec, gmina Leszno, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie o powierzchni 1,97 ha wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1G/00052075/3.

Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt. XIX GUp 1238/19, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 51.588,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)

Wymagane wadium w wysokości 5.160,00 PLN (słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100) płatne przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości Danuty Kurpik prowadzony w Santander Bank Polska SA o numerze 15 1090 1014 0000 0001 4342 3960.

Pisemne oferty należy składać do dnia 03 lipca 2020r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak-Tarazewicz, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, „oferta na zakup z wolnej ręki udziału 1/4 części w nieruchomości zabudowanej Danuty Kurpik, sygn. akt XIX GUp 1238/19”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert, nastąpi w biurze przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, w dniu 06 lipca 2020 r.

Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net.

Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr tel. 691 700  964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com

Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Regulamin

Ogłoszenie sprzedaży – Piotr Kabaj

Syndyk masy upadłości Piotra Kabaj w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości ½ części w nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 784,09 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 26/293 i nr 26/298 w obrębie 0019 Józefosław, o łącznej powierzchni 4.500 m2, położonej w miejscowości Józefosław, przy ul. Działkowej 28A, powiat piaseczyński, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA5M/00340024/1

Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt. XVIII GUp 38/20, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1.663.000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

Wymagane wadium w wysokości 166.300,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych), płatne przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości Piotra Kabaj prowadzony w Santander Bank Polska SA o numerze 73 1090 1014 0000 0001 4423 9268.

Pisemne oferty należy składać do dnia 02 lipca 2020 r. na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO DOROTA TRENDAK-TARAZEWICZ, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa „oferta na zakup z wolnej ręki udziału ½ części w nieruchomości Piotra Kabaj, sygn. akt XVIII GUp 38/20”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, w dniu 03 lipca 2020 r. o godzinie 15:30.

Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net.

Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr tel. 691 700 964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com

Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Regulamin

 

 

Ogłoszenie sprzedaży – Protech

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Protech sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łomży, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości upadłego przedsiębiorstwa.

Na przedmiot sprzedaży, składają się:

- środki trwałe (urządzenia pralnicze) o łącznej wartości 79.298,23 zł (cena do negocjacji),

Szczegółowy wykaz wystawionego do sprzedaży mienia znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 lub na stronie www.biurosyndyka.net.

Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Protech)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy sprzedaży).

Ogłoszenie sprzedaży – DROP

Syndyk masy upadłości DROP Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż pakietu obejmującego wierzytelności w stosunku do 3 podmiotów, wchodzących w skład masy upadłości DROP Organizacja Odzysku  S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości nominalnej 565.302,24 zł, za cenę wywoławczą wynoszącą 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100).

Operat szacunkowy wierzytelności udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt. XIX GUp 1291/19, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – DROP Organizacja Odzysku  S.A – PRZETARG”, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu, należy składać do dnia 25 lutego 2020 r. na adres: Biuro Syndyka przy ul. Jana Ostroroga 24a, 01-163 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 16:00  lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka przy ul. Jana Ostroga 24a, 01-163 Warszawa, w dniu 28 lutego 2020 r. o godzinie 15:30.

Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net.

Informacje dotyczące oferowanego pakietu wierzytelności, dostępne są pod nr tel. 691 700  964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com

Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Regulamin

Ogłoszenie sprzedaży – Ilona Woźny

Syndyk masy upadłości Ilony Woźny w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości ½ części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o całkowitej powierzchni 15.600 m2, położonej we wsi Bielino, opisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 644, w obrębie Bielino, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OS1W/00047198/2.

Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt. XVIII GUp 438/19 (d. X GUp 557/18), prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 4.575,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Wymagane wadium w wysokości 915 zł (słownie: dziewięćset piętnaście złotych), płatne przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Ilony Woźny prowadzony w Banku PKO BP SA o numerze 10 1020 1055 0000 9802 0424 6054.

Pisemne oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2019 r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak-Tarazewicz, Ul. Jana Ostroroga 24a, 01-163 Warszawa, „oferta na zakup z wolnej ręki udziału ½ części w nieruchomości Ilony Woźny, sygn. akt XVIII GUp 438/19”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze przy ul. Jana Ostroroga 24a, 01-163 Warszawa, w dniu 23 grudnia 2019 r. o godzinie 15:30.

Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net.

Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr tel. 691 700  964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com.

Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Regulamin

 

Ogłoszenie sprzedaży – Robert Chojnowski

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Roberta Chojnowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Handel Dystrybucja Robert Chojnowski w upadłości likwidacyjnej, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. 695 299 158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż ceny oszacowania, nieruchomości upadłego przedsiębiorstwa.

Na przedmiot sprzedaży, składają się:

1 -  nieruchomość lokalowa o funkcji niemieszkalnej o pow. 327,10 m2, usytuowanej w Łomży przy ul Ks. Kardynała Wyszyńskiego 24, oznaczonej jako lokal nr 1, KW LM1L/00069106/4 za cenę nie niższą niż 533.000,00 zł,

2 – zabudowana nieruchomość gruntowa składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 20280/27 o powierzchni 0,0755 ha, 20280/28 o powierzchni 0,00582 ha – o łącznej pow. 0,1609 ha położonej w Łomży przy ul. Strzelców Kurpiowskich 46, KW LM1L/00053264/4 za cenę nie niższą niż 2.400.000,00 zł.

Oferty nabycia ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa należy składać w terminie do dnia 30 października 2019r. w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa (Chojnowski R.)”,

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej (w przypadku oferty na zakup nieruchomości do oferty powinno być również dołączone potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy upadłego:  60 1090 2590 0000 0001 3613 7253),

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nieruchomości przedsiębiorstwa oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

e) oświadczenie zobowiązujące oferenta do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą,

f) oświadczenie oferenta że nie jest spokrewniony z upadłym, syndykiem, Sędzią Komisarzem i ich rodzinami.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 października 2019r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/4 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i w tym dniu uiścić cenę nabycia.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny (aż do czasu podpisania umowy).


Hit Counter provided by laptop reviews